"The only source of knowledge is experience" Albert Einstein

Консултантски услуги

 

1. Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на:

 • Системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001: 2008;
 • Системи за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004;
 • Системи за управление на безопасността на хранителните продукти в съответствие с ISO 22000:2005;
 • Системи за оценка на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР/ в съответствие със Закона за храните на РБългария, Codex Alimentarius и Европейската Директива за хигиена на хранителните продукти 93/43/ EЕС;
 • Системи за управление на безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с BS ОНSАS 18001:2007;
 • Системи за управление на горите – FSC FM и системи за проследяване на продуктите от дървесина от техния произход до крайния потребител – FSC CoC;
 • Системи за социална отговорност SA 8000;
 • Подготовка за акредитация на лаборатории в съответствие с ISO 17025:2005;
 • Подготовка за акредитация на органи за контрол в съответствие с ISO 17020:2005;
 • Интегрирани системи за управление;
 • Подготовка и управление на проекти по PHARE, ЕС и други.

2. Обучение

 • ISO 9001:2008 – изисквания;
 • ISO 14001:2004 – изисквания;
 • ISO 22000:2005 – изисквания;
 • Основни изисквания на системата за HACCP;
 • Основни изисквания на BS OHSAS 18001:2007;
 • Вътрешни одитори по Системи за управление.

3. Оценка на системи за управление

 • Диагностика и анализ на съществуващата система и съответствието й с изискванията на съответния стандарт;
 • Вътрешни одити;
 • Предварителни одити.

4. Поддържане на системи за управление на качеството, подготовка за контролни и ресертификационни одити

5. Референции

 • Наличие на специалисти с дългогодишен практически опит в областта на Системите за управление.
 • Организация на работа, даваща гаранция за успешна сертификация. Гаранцията е обвързана с условията на договора.
 • Гарантиране на изискваните от клиентите срокове за реализиране на проектите.

6. Реализирани проекти

 • Сертифицирани организации по ISO 9001:2008 – 327 организации
 • Сертифицирани по ISO 14001:2004 – 45 организация;
 • Сертифицирани по BS OHSAS 18001:2007 – 61 организации;
 • Сертифицирани по ISO 22000:2005 – 5 организации;
 • Сертифицирани по FSC – 1 организация;
 • Сертифицирани по SA 8000:2008;
 • Одобрени системи за НАССР – 19 организации;
 • Акредитирани лаборатории по ISO 17025:2005 – 1;
 • Акредитирани органи за контрол по ISO 17020:2005 – 1.

Personal Coaching

 • Exam preparation (IELTS, CAE etc)
 • Business English

Help for Ex-pats

 • Property rental/purchase
 • Property repairs/maintenance
 • Lawyers, Doctors, Dentists

dasolutions

Learn English

(Native English teacher)

 • Exam preparation (IELTS, CAE etc)
 • Business English